De pakketten waarmee wij u ontlasten

Administratief/Financieel Beheer

Technisch Beheer

Bestuurlijk Beheer

 • Verzorgen van de correspondentie van de VvE Archiveren van de administratie en overige dossiers
 • Het maken en bijhouden van een eigenarenregister
 • Accorderen van facturen en uitvoeren van betalingen
 • Administratie van de bankrekeningen
 • Debiteuren administratie en signaleren van betalingsachterstand
 • Innen van de servicekosten
 • Opstarten en begeleiden van een incassoprocedure bij wanbetaling en/of het treffen van betalingsregelingen
 • Beheren van de reserves
 • Opstellen van de jaarstukken (exploitatierekening, balans en begroting)
 • Verstrekken van gegevens aan notaris bij eigendomsoverdracht
 • De kascommissie in de gelegenheid stellen de jaarstukken te controleren
 • Toezien op naleving van het splitsingsreglement
 • Afhandelen van het dagelijks (klachten-) onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en installaties van het pand
 • Afsluiten van onderhoudsovereenkomsten namens de VvE
 • Aanvragen van offertes en het beoordelen hiervan op hoofdlijnen
 • De behandeling en het opdragen van onderhoudswerkzaamheden
 • Ondersteuning bij opstellen van het Meerjaren Onderhoudsplan
 • Behandelen van alle assurantiezaken met inbegrip van schadeafwikkelingen
 • Communicatie met de eigenaren
 • Het organiseren, uitnodigen en bijwonen van de algemene ledenvergadering
 • Samenstellen agenda van de algemene ledenvergadering
 • Toesturen van de vergaderstukken
 • Indien gewenst voorzitten van de algemene ledenvergadering
 • Notuleren van de Algemene Ledenvergadering